Publicēja: zais | 24.06.2008.

Ziemeļu ekspedīcija. Ievads

Labdien, sievietes, v?rie?i un tie, kam v?l viss priek??!
S?kot ar ?odienu forum? tiks public?ts seri?ls ar turpin?jumiem par to, k? da?i visai norm?li cilv?ki vasaras vid? brauca Zieme?b?bas l?koties. Nu varb?t, ne glu?i l?koties, bet paost?t Skandin?vijas gaisu piln?gi noteikti.
T? saucam?s eksped?cijas vai “Ekspot?cijas” (k? b?tu teicis biedrs Karlsons) pamatm?r?is bija k?da geocache samekl??ana, par kuru gan iepriek? bija zi?as, ka vi?? visp?r ir pazudis. P?r?j? laik?, pie vien?m s?p?m, ce?ojuma period? bija pl?nots br?n?ties apk?rt, mazliet ?st, mazliet gul?t, mazliet barot asinss?c?jus un dar?t vis?das cit?das pat?kamas lietas.
Tas viss izklaus?tos vienk?r?i un pat prasti, ja vien…sl?pn?tis neb?tu izvietots t?l?kaj? Eiropas zieme?u nost?r?, kas ir 1500+ km taisn? l?nij? no m?su Lielpils?tas.
Tie “?ejienie?i”, kuri piedal?j?s svin?gaj? eksped?cijas nosl?guma pas?kum? ar bil?u skat??anos, alus malko?anu un ?r?u izklaid??anu, jau saprot, par ko ir runa. T?p?c ievadam ar to pietiks. Gaid?m tekstus, kuru piepl?dums ir atkar?gs no…rakstnieka sp?jas digitaliz?t violet?s klades jucekl?gos pierakstus, k? ar? no t?, k?da “m?za” vi?am b?s iekodusi.
Saprotams, ka koment?ri, atsauksmes un jaut?jumi tiks welkom?ti un redakcija cent?sies uz visu to rea??t likum? noteiktaj? k?rt?b?.
(Atst?st?jums par eksped?ciju ir balst?ts uz autora pierakstiem mazaj? violetaj? piez?mju klad?t?, kas br??iem detaliz?ti atspogu?o eksped?cij? piedz?voto, bet br??iem ir visai jucekl?gi, jo nav bijis laika un vietas, lai fiks?tu notieko?os procesus uzreiz. Cerams, ka s?k?s neprecizit?tes trauc?s tikai tiem, kas k? darbojo??s personas iek?autas tekst? ?.)
Pats s?kums…
J?, te nu m?s esam. Pa?? „Ce?ojuma uz nekurieni” s?kum?:
k?d?t?js P?teris Daknis (Subarupower.lv „mass”);
un atbalst?t?ji –
L?va M?ldere (Subarupower.lv „neela”);
Andrejs Andrejevs (paz?stams ar? k? Autolistes „Enj”);
Imants Za?is (Subarupower.lv „Zais”)
un uzticamais za?ais Subaru Forester.
Jaut?siet – k?p?c? Un ar ko gan viss s?k?s? K? jau to var noprast no ievada, tad visa pamat? ir aizrau?an?s ar Geocaching. Un ideja par ce?ojumu dzima p?c glu?i nevain?ga K?r?a Podi?a teksta draugiem.lv diskusiju grup?: „Pa?emt GCJNWJ var?tu b?t laba pieredze, 4 dienas vienam ke?am” (28.mart? 14:15). Nevar?tu apgalvot, ka piemin?tais geoke?s atrodas civiliz?cijas biezokn?, dr?z?k pret?ji tam. To apliecina ar? fakts, ka min?taj? viet?, mekl?jot ke?u bija pabiju?i vien 3 cilv?ki un suns. Pie tam p?d?jais ieraksts p?rtulkots liecin?ja, ka ke?a tur varb?t nemaz vairs nav un tas ir pazudis…
P?teri ?? doma tom?r aizr?va un pamaz?m, pal?n?m viss tika pak?rtots tam, lai ?? gada vasar? eksped?cija uz t?lo Norv??ijas zieme?u nost?ri var?tu notikt. Ar auto, cauri Somijai gar visvareno Krievijas Feder?ciju. Ja geoke?s b?s pazudis, tad tas tiktu atjaunots. Atpaka? ar nelieliem l?kumiem uz Zviedriju un tad no Stokholmas ar pr?mi uz R?gu. Past?v?ja tikai viens neliels sare???jums – bija iest?jies l?dzbrauc?ju tr?kums. Lai vai k? P?teris cent?s izreklam?t, ka viss b?s for?i un vajag tik braukt, atsauc?bas nebija un uzrun?tie vien dzi?dom?gi klus?ja, vai ar? izdom?ja attaisnojumus, k?d?? vi?iem tie?i taj? laik? j?b?t citur.
Tom?r neilgi pirms J??iem potenci?lie upuri ekip??ai tika apzin?ti un nu jau visa pl?no?ana k?uva daudz re?l?ka. Ja vien tad visp?r b?tu bijusi nojausma, kas m?s sagaida… Situ?ciju interesant?ku dar?ja apst?klis, ka brauc?ju vair?kums jau priek?laikus bija pametis Dzimtenes ?res un, lai neliktos maz, aizair?jis prom no kontinenta. T?tad, 3 brauc?ji (P?teris, L?va un Enj) vair?kas dienas Autolistes pavad?b? dz?voj?s uz S?rem? salas, kur nedaudz papost?ja dabu (nu pavisam mazliet), dar?ja to, kas J??os j?dara, k? ar? cent?gi m?c?ja igau?u b?leli?iem un zelten?m latvju J??u dziesmas. Beidzamajam ekip??as dal?bniekam (Zais), kuram turpm?k bija j?pilda ar? ekip??as otr? pilota pien?kumi, bija dots ne maz?k svar?gs uzdevums – ar cirku?u un hronometru metodi pan?kt, ka vi?a kust?bas mar?ruts un Igaunij? eso?? Subaru Forester mar?ruts krustojas ab?m iesaist?taj?m pus?m pie?emam? 25.j?nija dien?.
1.diena
T? k? par interesant?kaj?m noris?m Igaunijas teritorij? l?dz 25.j?nijam ir visai skopas zi?as, tad s?ksim virtu?lo ce?ojumu kop? ar Zais no R?gas.
No dzi?ajiem laukiem nok??stot galvaspils?t? ar daudzaj?m som?m, kur?s ??iet bija viss ce?ojumam nepiecie?amais, automa??na tika pamesta likte?a var? Aspazijas bulv?r? pie uzticam?s R?gas policijas. Cer?b? vi?u tur atrast p?c div?m ned???m t?d? pa?? izskat?. Mazliet naivi, vai ne?
Dro?s paliek nedro?s, bi?ete uz autobusu tika ieg?d?ta tr?s dienas iepriek?, lai neb?tu negaid?tu p?rsteigumu izbrauk?anas dien?. ?aj? zi?? viss bija labi, jo to cilv?ku skaits, kas kaut k?du iemeslu d?? v?l?j?s apciemot Igauniju, bija visai iev?rojams. Liel?k? da?a pasa?ieru bija jaunie?i – po?u t?ristu grupa, kuriem bija ne vien daudz bag??as, bet kuri ar? autobus? rad?ja pamat?gu troksni, ?alojot sav? putnu valod?.
Brauciena pats s?kums bija visai daudzsolo?s – tad, kad autobusam vajadz?ja s?kt kurs?t pa mar?rutu, izr?d?j?s, ka ?oferis to vairs nevar iedarbin?t. Vi?? veica tr?s iedarbin??anas m??in?jumus, ta?u motors sp?t?gi klus?ja. ?oferis bija gana neatlaid?gs, un pa?imer?jies gar vi?am vien zin?m?m autobusa „iek??m”, 12min?tes p?c noteikt? laika, vi?? to „atdz?vin?ja”. Beidzot varam rull?t.
Dom?ju, ka zvan?t P?terim ir v?l par agru (8:45), ta?u pats sa?emu vi?a zvanu, kur? tiek v?st?ts, ka vi?? ar p?r?jiem „ekspeditoriem” jau atrodas P?rnav?. Ta?u tas nav saist?ts ar v?lmi apl?kot viet?jos v?stures un kult?ras pieminek?us, bet gan nol?k? paviesoties viesm?l?gajos igau?u autoservisos. Iepriek??j?s dien?s, ciemojoties k?d? izcirtum?, esot sagand?ta g?zes uzpildes pievadcaurule. Noklaus?jies ?o jauko zi?u, pacil?t? garast?vokl? turpinu ce?u, jo esmu br?din?ts par iesp?jam?bu, ka no P?rnavas mums visiem var?tu b?t j?izmet nelielu l?kumi?u…l?dz Valmierai. Ce?? l?dz P?rnavai v?lreiz sazinos ar P?teri, ta?u inform?cija, par iesp?ju ce?ot t?l?k pa taisn?ko mar?rutu, v?l netiek apstiprin?ta. Tas, protams, ir visai „aizraujo?i”, bet ar? Valmiera sen nav redz?ta.
Beidzot 11:10 autobuss ieripin?s starptautiskaj? P?rnavas autoost?, uzreiz pamanu nepaciet?go sagaid?t?ju pulci?u otr? ielas pus?, kas m?j ar rok?m t?, it k? v?l?tos pacelties gais?. Ar vis?m sav?m paun?m ???rsoju ielu neat?aut? viet?, jo esmu ta?u ?rzem?s un neko no z?m?m un uzrakstiem nesaprotu. Paties?b? gan tas viss ir tik smags, ka izv?los doties uz ma??nu pa karti iesp?jami taisn?k? l?nij?.
Ieraudz?ju?i daudz?s somas un maisi?us, l?dzbrauc?ji secina, ka viss nav tik vienk?r?i, ja reiz esi nol?mis braukt mazliet t?l?k par P?rdaugavu. S?kum? ??iet, ka viss automa??n? un ?im ce?ojumam ?pa?i gatavotaj? jumta bag??niek? nemaz nesatilps. ?? iemesla d?? visa l?dzpa?emt? un v?l kl?t n?kus? bag??a tiek kardin?li p?rkr?m?ta. Un lai neb?tu j?ved l?dzi p?r?k daudz p?rtikas, tiek sm?r?tas pirm?s „eksped?cijas maiz?tes”. Da?u p?rtikas no ma??nas motora p?rsega m??ina aizstiept zagl?gs igau?u zvirbulis, kuram dr?z uzrodas ar? l?dzzin?t?ji balo?u izskat?. Rij vi?i t?, it k? Igaunij? b?tu iest?jies bads, tom?r kaut kas tiek ar? mums pa?iem. Tad nu esam uzkodu?i, visu sakr?m?ju?i un salon? v?l paliek nedaudz telpas „dz?vei”. Ar uzdz?vi gan ir t? pa?vak?k.
Valmieras jaut?jums joproj?m ir aktu?ls, t?d?? k??st z?m?gs un turpm?kaj? ce?? bie?i tiek atk?rtots teiciens, ka „uz pr?mi 13:00 m?s laikam gan nepasp?sim”… Ies?kum? dodamies uz jau r?ta agrum? iepaz?to igau?u autoservisu, kur? ir „ar specializ?ciju” auto g?zes sist?m?s. Atst?st?tais par r?ta agrum? ?eit piedz?voto gan liecina, ka vi?u specializ?cija, ja dab? t?da visp?r eksist?, ir ?oti l?na. Neskatoties uz to, „meistari” bija sp?ju?i da??ji automa??nu salabot, vi?i ar? pazaud?ja g?zes uzpildes v?rsta atsperi. Otr?s viz?tes laik? igau?u „skrip??i” v?lreiz nodemonstr?ja savu virtuozit?ti auto remonta liet?s un pazudu?o atsperi pieredzes bag?t?kais meistars atrada. P?c smar?as… Tas viesa cer?bu, ka vismaz ?odien uz Valmieru m?s nedosimies. P?c saimniec?bas pre?u veikala apmekl?juma, kur tika iepirktas divas tr?ksto??s skr?ves (un v?l k?das 48 liekas…), g?zes uzpildes ventilis tika saskr?v?ts pa?u sp?kiem turpat st?vviet?.
Neizpaliek ar? igau?u nacion?lo ?patn?bu apsprie?ana. Zinot vi?u visai ?tro dabu, m??in?m izdibin?t, k?da b?tu igaunim rakstur?ga p?rvieto?an?s „panikas ?trum?”. Veiku?i da?as kalkul?cijas noskaidrojam, ka latvietim analo?iska noteikti b?tu „viegla pastaiga”, savuk?rt igau?iem tas b?tu kaut kas t?ds „kas ir pr?tam neaptverami ?tr?ks par kreis??anas ?trumu”.
Lai izbaud?tu sava darba aug?us un veiktu venti?a testu, dodamies uz g?zes uzpildes staciju. Taj? lepni veicam pirmo uzpildi par apm?ram 1,50 Ls. Tas gan no malas izskat?s aizdom?gi, ta?u „t? vajag”. M?su entuziasms nedaudz saplok, kad p?c uzpildes pistoles atvieno?anas, ventilim paspr?k „purk???tis” (visai ska?? g?zes m?kon?tis). P?p??ana ??d? br?d? b?tu glu?i neviet?… Remonta un profilakses nol?kos P?teris pielieto visiem zin?mo „venti?a pabakst??anu ar skr?vgriezi”. Tas pal?dz. It k?. Pabraucam mazliet nost?k no uzpildes stacijas, lai nerad?tu aizdomas par to, ka m?s v?lamies veikt g?zu uzbrukumu Igaunijas neatkar?bai. Tad P?teris veic atk?rtotu venti?a „datordiagnostiku”, izmantojot turpat dab?to kanni?u ar ?deni un l?dzpa?emto ?amp?nu „Head&Shoulders”. Ufff, viss ir daudzmaz k?rt?b?. ?oreiz uztankojamies „k? pieaugu?ie” un varam g?zt uz Tallinu, kur m?s gaida „pr?mis plkst.13:00, uz kuru m?s laikam nepasp?sim”…
Ap plkst.12:40 atst?jam viesm?l?go P?rnavu un dodamies uz Igaunijas galvaspils?tu, no kuras it k? esot iesp?jams nok??t pie v?l karstasin?g?kajiem somiem. Tie, kas ir br?vi no st?r??anas (un t?du ir vair?kums) at?aujas pagar?ot malku it??u grapas.
Ce?? nav t?ls, ta?u iev?rojot m?su Forestera jumta bag??nieka rad?to „aerodinamisk? kubika” v?ja pretest?bu, nol?k? ietaup?t degvielu (lasi – st?ties dzimumattiec?b?s ar kapeiku), izmantojam veco latvie?u joku ar brauk?anu Schenker f?res aizv?j?. T? k? m?su priek?? brauc?js m?s „cietaj? sakab?” aizved l?dz pa?ai Tallinai, secin?m, ka „vi?? noteikti brauc le?endu”. Jo kas gan var b?t lab?ks par T? dar??anu ar smago f?ri, kuras piekab? ir tom?tu krava…
Nok??stam Tallin? nedaudz p?c plkst.14:00 un secin?m, ka „uz pr?mi 13:00 m?s laikam gan nepasp?sim”, jo tas jau ir ce??. Lai nu k?, mums v?l j?padara mazie darbi?i. Un viens no t?diem ir – atrast Betona ielu 3, jo tur ir p?d?j? mums pieejam? g?zes uzpildes stacija. Pirms ce?ojuma jau tika konstat?ts, ka Somij? LPG k? ??ira visp?r nepast?v. Betona ielu izdodas atrast visai ?tri, ar? g?zi dab?jam. P?c uzpildes atkal seko P?tera deja ar skr?vgriezi pie venti?a. Bet „viss ir labi”.
Ost? pieripin?m pie D termin?la, cerot, ka tas b?s ?stais. Parko?an?s importa zem?s nav m?su stipr? puse, t?d?? k?rt?jo reizi neko nesaprotam no apz?m?jumiem un „aizmirstam” par st?vvietu samaks?t. Sev par mierin?jumu apgalvojam, ka auto evakuators dr?z?k sap?sies meistar?b?, nek? dab?s m?su „aerodinamisko kubiku” proj?m piespiedu k?rt?.
Termin?la kas?s noskaidrojam, ka ar? Igaunij? darbojas vecais labais likums, ka pirms „n?kam?” pr?mja, neviens cits pr?mis nekurs?. Ar? pie bi?et?m nemaz t? uzreiz ar? netiekam, jo P?teris un L?va t?lredz?gi ir atst?ju?i savas pases automa??n? un dab? iet t?m paka?. Te tev nu bija ?engena… Turpin?m bi?e?u ieg?di ar otro pieg?jienu un pie?aujam k??du. Jau kuru reizi cen?oties b?t bezgala god?gi un atz?stamies, ka m?su auto ir augst?ks par 180cm (kop? ar dizainparaugu – jumta bag??nieku). Rezult?t? kasiere, jauki smaidot, no mums nopl?? v?l vienu „?du”. Jau v?l?k uz pr?mja izr?d?s, ka ??da god?guma izpausme ir bijusi lieka grezn?ba.
N?kamais pieejamais pr?mis atiet p?c vair?k nek? trim stund?m, t?d?? mums ir daudz br?va laika. To satur?gi pavad?m pie ostas akvatorijas, v?rojot visai dz?vo pr?mju satiksmi, ?dot desu, k? ar? fotograf?jot tuvum? poz?jo?os putnus un citus elementus. T? m?s sagaid?m ar? savu pr?mi, kas izr?d?s liels k? m?ja un za?? k? sal?tu lapa. Uz t? s?niem mazmaz?ti?iem burti?iem greznojas c?lais nosaukums „Star”.
Kad uzbraucam uz auto kl?ja, tad ar? secin?m, ka esam „ap?akar?ti”, jo tiekam novietoti kop? ar vis?m p?r?j?m automa??n?m un l?dz griestiem m?su auto nesasniedz v?l krietnus 20cm… Pasa?ieru kl?j? atrodam un „piesavin?mies” vienu st?r?ti, lai mums b?tu ?rti. Pr?mis izgroz?s no ostas un strauji uz?em ?trumu. Laiks ir saulains un pat?kams, nedaudz v?jains, ta?u ne auksts. Ar? vi??i ir visai nelieli, t?d?? ku?ojam „p?c grafika”.
Nedaudz paburamies ar kart?m, apsprie?ot, ko un k? dar?sim tad, kad nok??sim Somij? un tad P?teris un L?va uz m?kstajiem kr?sliem atdodas miegam, kuru vi?iem neizdev?s izbaud?t, esot Igaunij?. M?s ar Enj v?l pabild?jam ?deni un gu?o?os l?dzbiedrus un tad ar? nedaudz atp??amies. Ar milz?gu atvaino?anos kapteinis pa ska?runi dara zin?mu, ka pr?mis Helsinkos ierad?sies ar…5min??u nokav??anos. Gandr?z jau s?k?m stresot un pras?t naudu atpaka?.
Beidzot esam somie?u galvaspils?t?, kas m?s sagaida ar nelieliem sastr?gumiem, galvenok?rt no Igaunijas import?t?s satiksmes d??. S?kot braukt pa Helsinku ielu labirintu, nedaudz sastr?damies ar m?su l?dzpa?emt? Tomtoma „Ivaru”, kuram nenoticam un t?d?? n?kas braukt pa pils?tu, izl?kumojot da?us kli??erus. Ta?u dr?z atrodam ar vi?u kop?gu valodu un tiekam cauri Helsinkiem un Vantaa, lai dotos uz m?su n?kamo pieturas punktu – Tamperi.
Kad beidzas „liel? civiliz?cija”, piest?jam vien? no ce?malas benjtankiem, lai pa?stu, „kam?r v?l gai?s”. Stulbie latvie?i… Ja vien m?s b?tu zin?ju?i, ka turpm?k?s divarpus ned??as m?s aizmirs?sim, ko noz?m? v?rds tumsa… P?teris iedarbina baisa paskata pr?musu uz kura s?niem kirilic? rakst?ts, ka vi?u sauc „?me? 2” un dr?z vien mums ir dieni??? t?ristu p?rtika – ?trie makaroni un kafija (ar cukuru!). Esam ietur?ju?ies un par?d?ju?i sevi (mums gar?m vair?kas reizes patraucas trakie somu jaunek?i ar saviem divrite?u krosa p?erdakiem), un plkst.22:20 esam gatavi iekarot teiksmaino somu zemi. Tiek sakrav?tas mantas un pierakst?ti pirmie eksped?cijas iespaidi. P?teris to nevar iztur?t un vair?kas reizes atskan: „Eu, nu braucam?!” Tas bija s?kum?. V?l?k jau vi?? pie rakstniec?bas izpausm?m pierada.
Joc?g?kais, ka miegs nemaz nen?k, t?d?? nomainu P?teri pilota kr?sl? un pa gludu un pustuk?u autostr?di virin?m uz Tamperi, jo „mums tur vajag”. Tamper? ierodamies ap plkst.1:00 nakt?, un t? k? ?? jau ir uzskat?ma par jaunu dienu, tad par to tiks st?st?ts n?kamaj? noda??, kas sauksies – j?, tie?i t? – „2.diena”.

Lai gan šis raksts [Ievads un 1.dienas apraksts] tiek aktualizēts 2009.gada septembrī, pirms vairāk nekā gada notikušais joprojām nedaudz atgādina bezgalīgu seriālu par to, kā daži visai normāli cilvēki vasaras vidū ekonomiskajā klasē brauc uz Ziemeļiem meklēt aukstumu. Nu varbūt ne gluži meklēt aukstumu, bet tā konkrēti paostīt Skandināvijas gaisu ieplānots bija pilnīgi noteikti.

Tā saucamās ekspedīcijas vai “ekspotīcijas” [kā būtu teicis pasaulē vislabākais lācis V.Pūks] pamatmērķis bija kāda ģeoslēpņa sameklēšana. Jā, un, protams, bija taču reiz jāredz kā jūrā lec vaļi [citu jau viņiem darīt tur tāpat nav ko]. Pārējā ceļojuma laikā, pie vienām sāpēm bija plānots brīnīties apkārt, mazliet ēst, mazliet gulēt, mazliet barot asinssūcējus un darīt visādas citādas patīkamas lietas.

Tas viss izklausītos vienkārši un pat prasti, ja vien…slēpnis nebūtu izvietots tālākajā Eiropas kontinentālās daļas ziemeļu nostūrī, kas ir 1500+ km taisnā līnijā no mūsu daiļās galvaspilsētas.

Pats sākums…

Kāpēc un ar ko gan viss sākās? Kā jau to var noprast, tad visa pamatā ir aizraušanās ar geocaching, jeb slēpņošanu. Pati ideja par ceļojumu dzima pēc gluži nevainīga Kārļa Podiņa teksta draugiem.lv diskusiju grupā: „Paņemt GCJNWJ varētu būt laba pieredze, 4 dienas vienam kešam” (28.martā 14:15). Būtiskākie slēpņa raksturlielumi: difficulty 1/Terrain 5.

Nevarētu apgalvot, ka pieminētais slēpnis atrodas civilizācijas biezoknī, drīzāk pretēji tam. To apliecina arī fakts, ka kopš slēpņa izlikšanas 2004.gada 25.maijā, minētajā vietā to meklējot, bija pabijuši vien 3 cilvēki un suns. Pie tam pēdējais ieraksts pārtulkots liecināja, ka slēpņa tur varbūt nemaz vairs nav un tas ir pazudis…

Pēteri doma par iespējamo braucienu tomēr aizrāva un pamazām, palēnām viss tika pakārtots tam, lai 2008.gada vasarā ekspedīcija uz tālo Norvēģijas nostūri varētu notikt. Ar auto, cauri Somijai gar visvareno Krievijas Federāciju un Norvēģijā iekšā. Ja slēpnis būs pazudis, tad tas tiks atjaunots. Atpakaļceļš ar nelieliem līkumiem uz Zviedriju un tad no Stokholmas ar prāmi uz Rīgu. Protams, ka pa ceļam tiktu savākts arī vēl kāds mazumiņš no Skandināvijas slēpņu tūkstošiem.

Pastāvēja tikai viens “neliels” sarežģījums – bija iestājies līdzbraucēju trūkums. Lai vai kā Pēteris centās izreklamēt, ka vispār “višš kašē”,  būs forši un vajag tik braukt – atsaucības nebija. Uzrunātie vien dziļdomīgi klusēja, vai arī izdomāja attaisnojumus, kādēļ viņiem tieši tajā laikā jālasa jāņogas, jākaplē bietes, vai jāpieņem dzemdības mājas mīlulim kāmītim.

Tomēr neilgi pirms Jāņiem potenciālie upuri ekipāžai tika apzināti. Te nu mēs esam pašā „Ceļojuma uz nekurieni” sākumā: kūdītājs Pēteris un atbalstītāji – Līva, Enj [Andrejs], Zais [brīvprātīgs hroniķis, vai varbūt hronists?] un uzticamais zaļais Subaru Forester. Nu jau visa plānošana kļuva daudz reālāka. Ja vien tad vispār būtu bijusi nojausma, kas mūs sagaida…

Vispārējo situāciju interesantāku darīja apstāklis, ka braucēju vairākums jau priekšlaikus bija pametis Dzimtenes āres un, lai neliktos maz, aizairējis prom no kontinenta. Tātad, 3 braucēji [Pēteris, Līva un Enj] vairākas dienas Autolistes pavadībā dzīvojās uz Sāremā salas, kur nedaudz papostīja dabu [nu pavisam mazliet], vēl darīja visu citu, kas Jāņos jādara, kā arī centīgi mācīja igauņu bāleliņiem un zeltenēm latvju Jāņu dziesmas.

Man kā beidzamam ekipāžas dalībniekam, kuram turpmāk jāpilda arī ekipāžas otrā pilota pienākumi, bija dots ne mazāk svarīgs uzdevums – ar cirkuļu un hronometru metodi panākt, ka mans kustības maršruts un Igaunijā esošā Subaru Forester maršruts krustojas abām iesaistītajām pusēm pieņemamā 25.jūnija dienā.

24.jūnijā esmu jau sapircies līdzi ņemamo pārtiku, piemētājis istabu ar drēbēm, traukiem, apaviem un citiem mēsliem un man sāp galva, kā to visu iespējami kompakti sapakot divās somās.

Turpmākais atstāstījums par ekspedīciju ir balstīts uz juceklīgiem pierakstiem mazajā violetajā piezīmju kladītē, kas brīžiem detalizēti atspoguļo piedzīvoto, bet citkārt satur “melnos caurumus”, jo nav bijis laika un vietas, lai fiksētu notiekošos procesus uzreiz.


Atbildes

  1. […] Ziemeļu ekspedīcija. 2.diena Sākums šeit […]

  2. […] Ziemeļu ekspedīcija. 14.diena Lasīt no sākuma […]

  3. […] Ziemeļu ekspedīcija. 15.diena Lasīt no sākuma […]

  4. […] Ziemeļu ekspedīcija. 16.diena Lasīt no sākuma […]

  5. […] Ziemeļu ekspedīcija. 17.diena Lasīt no sākuma […]

  6. […] Ziemeļu ekspedīcija. 18.diena Lasīt no sākuma […]

  7. […] tur esošo ģeoslēpni – Nothing But Stones [turpmāk tekstā: NBS]. Viņu sasniegtais un piedzīvotais bija pārāk labs un ekstrēms, lai citi latvieši to nemēģinātu atkārtot. Tad nu ar vm.turista […]

  8. […] kaut kur aizbraukt. Faktiski jau arī man, tāpat kā Pēterim, vēlme atkārtot kaut ko līdzīgu Baltijas jūras apbraukšanai nebija pametusi kopš brīža, kad bija zudusi mutē iepriekšējā brauciena garša. Pēteris ar […]

  9. […] prāmis ir next level versija prāmim, ar kuru Pēteris, Līva un Zais 2008. gada vasarā devās Ziemeļu ekspedīcijā pa Skandināvijas gleznainajām vietām. Toreiz braucām ar prāmi, kas saucas […]


Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

Kategorijas

%d bloggers like this: